ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ

Національний університет «Одеська морська академія»

Національний університет «Одеська морська академія»

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ

Укр Рус

Історія факультету

Тренажери і лабораторії

Освітня програма підготовки бакалавра

Освітня програма підготовки спеціаліста

Освітня програма підготовки магістра

 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет Автоматики був створений в ОНМА (тоді Одеське вище інженерне морське училище) в 1965 році. На факультеті була відкрита спецiальнiсть "Автоматичне управління технологічними процесами" i специалiзацiя "Автоматичне управління судновими енергетичними установками". Після переходу на ступінчату форму освіти спецiальнiсть "Автоматизація технологічних процесів та виробництв" була включена в напрямок "Автоматизація i комп'ютерно-iнтегрованi технологii".

До складу факультета автоматики входять такi кафедри:

В 1996 році спецiальнiсть акредитована Лондонським інститутом морських iнженерiв як така, що відповідає найвищій категорії.

Засновником факультету по праву є кандидат технічних наук, завідуючий кафедрою, згодом заступник начальника училища з наукової роботи, Володимир Олександрович Грєхов, який очолював факультет в 1965-1974 роках. Завдяки його енергії та професіоналізму у короткий термін були створені учбова та лабораторна бази факультету, сформовано колектив викладачів. Бiльшiсть викладачів факультету є випускниками академії, якi працювали на морському флоті, добре знають його специфіку.

Значний внесок у створення та роботу факультету належить також видатним вченим і педагогам – професорам І.I. Кринецький та В.I. Печененко. Завдяки їх зусиллями факультет автоматики на протязі багатьох десятиріч є лідером в навчального та наукового процесу в академії.

В роки становлення факультету, створення його лабораторної бази особливу роль зіграли ветерани факультету - професори та доценти В.I. Ланчуковський, А.Е. Пасс, В.О. Грєхов, М.В. Таранчук, О.О. Михайличенко, Г.В. Козьмiних, А.В. Козьміних, М.О. Журенко, А.О. Воскобойніков, М.I. Верлатий, С.Л. Кудряшов, А.О. Виноградов та iншi.

В 1970-2000 роках факультет очолювали декани Микола Васильович Таранчук (1974-1985), Володимир Антонович Голiков (1985-1989), Анатолій Васильович Козьмiних (1989-1991), Сергій Іванович Горб (1991-1993), Олександр Олександрович Михайличенко (1996-2003), Леонід Вікторович Вишневський (2003-2013) - керівники, якi своїми діловими та людськими якостями створили високий престиж факультету, сучасну учбово-лабораторну базу з обчислювальною технікою i науково-дослідними галузевими лабораторіями.

За роки існування на факультеті захищено 7 докторських i 32 кандидатських дисертацій. Високий науковий та методичний рівень професорсько-викладацького складу сприяв помітному зростанню якості викладання i виховання курсантів – успішність по факультету є одною з самих високою в академії.

На факультеті 70% науково-педагогічного складу мають вчені ступені та звання. На трьох кафедрах - АД i ГТУ, АСПСУ, ТАУ та ОТ - працюють більш ніж 30 висококвалiфiкованих фахівців, з успіхом стверджуючих престиж спецiальностi. З них 5 докторів технічних наук i професорів, 14 кандидатів технічних наук, 10 доцентів, більше 20 iнженерiв та лаборантів.

Більш чим за сорок років свого існування факультетом підготовлено більш ніж 2 тис. фахівців з автоматизацii технологічних процесів, якi працюють в судноплавних компаніях України, СНД i всього світу.

У 1996 році на факультеті відкрита магістратура по напрямку "Автоматизація i комп'терно-iнтегрованi технологii". З 2000 року підготовлено більше 50 магiстрiв, якi можуть займати посади суднового механіка всіх рiвнiв на суднах з головною енергетичною установкою необмеженої потужності, а також працювати на судноремонтних заводах, в пiдроздiлах судноплавних компаній, проектних та наукових органiзацiях.

Базові знання механіки, електро- та теплоенергетики в сполученні з поглибленою підготовкою по електроніці, теорії керування й комп'ютерних технологій забезпечують конкурентноздатну інженерну кваліфікацію випускника факультету.

Можливість виконати два кадетських контракти в провідних судноплавних компаніях при проходженні практики під час навчання готовлять курсантів до вигідного працевлаштування.

Сучасний рівень професійної підготовки підтверджується підвищеним попитом і швидким кар'єрним ростом курсантів факультету в провідних судноплавних компаніях миру. Посади старших механіків, суперінтендантів, технічних менеджерів і керівників підприємств - це типовий службовий шлях наших випускників.

Високий рівень професійної підготовки випускників забезпечується професорами й доцентами, тісно зв'язаними у своїй науковій діяльності з морським флотом і сучасною технікою.

На факультеті працюють 20 навчальних лабораторій і кабінетів, два центри: морський тренажерний центр керування енергетичними установками автоматизованих судів, а також центр спеціальних технологій по організації технічного обслуговування судів з метою тренажерної підготовки й підготовки користувачів комп'ютерних систем.

Знання комп'ютерних систем, реального суднового устаткування і їхніх систем керування дозволяють із успіхом вирішувати не тільки завдання підготовки фахівців машинної команди автоматизованих судів, але й закласти у випускників міцні знання й навички творчої й науково-дослідної роботи.

Наявність на факультеті сучасних комплексних тренажерів автоматизованих суднових енергетичних установок дозволяє здійснювати перепідготовку й підвищення кваліфікації суднових механіків вищого рівня відповідальності в системі післядипломного утворення.

З 2013 року факультет Автоматики очолює к.т.н., доцент Кар'янський Сергій Анатолійович.

До складу факультету Автоматики входять чотири кафедри. Це кафедри Автоматизація дизельних i газотурбiних установок (зав. кафедрою д.т.н., професор М. В. Мiюсов), Теорія автоматичного управління i обчислювальна техніка (зав. кафедрою д.т.н., професор С. I. Горб), Автоматизація суднових паросилових установок (зав. кафедрою д.т.н., професор Л. В. Вишневський). До складу факультету Автоматики входить також кафедра Фізики i хiмii (зав. кафедрою д.ф-м. н., професор В. I. Михайленко).

На факультеті працюють спеціалізовані лабораторії та кабінети, якi вiдповiдають сучасним вимогам, два центри: тренажерний центр управління енергетичними установками автоматизованих суден, а також центр інформаційних технологій з метою тренажерної підготовки та підготовки користувачів комп'ютерних систем.

КАФЕДРЫ

Кафедра "Автоматизація суднових паросилових установок"

Становлення кафедри почалося в 1960-х роках, коли на судномеханічному факультеті відкрилася спеціалізація "Автоматика" і почалися роботи зі створення навчальних лабораторій для майбутньої кафедри. Кафедра була заснована в 1964 році. Протягом двадцяти років (1964-1984) нею керував кандидат технічних наук, професор В. І. Печененко. З 1984 по 2011 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Анатолій Йосипович Коханський. З 2011 року по теперішній час кафедру очолює доктор технічних наук, професор Леонід Вікторович Вишневський.

Розвиток кафедри здійснювався завдяки зусиллям і організаторській роботі викладачів Г. В. Козьміних, Б. Д. Ульянова, М. О Журенко, В. Ф. Горбунова, О. П. Дулдієра й інших. Ними розроблені лекційні курси, видані науково-методичні матеріали.

З 1964 року кафедра успішно проводить госпдоговорні й держбюджетні наукові дослідження. По їхніх результатах було захищено п'ять кандидатських дисертацій (Г. В. Козьміних, Б. Д. Ульянов, М. О. Журенко, Е. А. Масленко, І. М. Бєляєв). Науковим керівником усіх дисертаційних досліджень був В. І. Печененко.

У 1980-і роки значно зростає науково-педагогічний потенціал колективу. На кафедрі працюють такі досвідчені фахівці, як Л. В. Вишневський і В. М. Денісов. Під їхнім керівництвом аспірантами С. В. Сагіним, В. Сутягиним захищені кандидатські дисертації.

У цей період кафедрою успішно проводяться наукові дослідження із тріботехниці під керівництвом С. А. Ханмамедова й по автоматизації суднових дизель-генераторів - під керівництвом Л. В. Вишневського. Проведені дослідження стали основою докторських дисертацій С. А. Ханмамедова й Л. В. Вишневського. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створено 4 навчальні лабораторії, що відбивають існуючі технічні засоби автоматизації (гідравлічні, пневматичні й електронні), а також схеми автоматизації головних і допоміжних технічних засобів суднових енергетичних установок. Наукові інтереси викладачів кафедри визначаються дослідженням систем автоматичного регулювання процесу згоряння палива й систем живлення водою в головних суднових парових казанах; комплексною автоматизацією силових установок суховантажних суден загального призначення з паротурбінною установкою; розробкою раціональних засобів і схем автоматизації паросилових установок судів перспективної будівлі; визначенням кількісних показників надійності засобів автоматизації паротурбінних судів і ін.

Результати наукових досліджень відбиті у виданих підручниках, навчальних посібниках. Серед них навчальний посібник " Автоматическое управление технологическими процессами СЭУ" (В. Ф. Горбанов), "Автоматизация судовых пароэнергетических установок" (проф. І. М. Бєляєв), " Технические средства автоматизации судовых энергетических установок" (М.О. Журенко, М.В. Таранчук), "Основы автоматики и комплексная автоматизация судовых пароэнергетических установок" (В.І. Печененко, Г.В. Козьминых), "Автоматика регулирования и управления судовых силовых установок" (В.І. Печененко, Г.В. Козьміних).

У колективі кафедри працюють доктор технічних наук, професор Л. В. Вишневський; кандидат технічних наук, професор М. О. Журенко; кандидат технічних наук, доцент В. Ф. Горбанів; асистент І. Є. Войтецкий, а також зав. лабораторією інженер В. І. Лупоносов.

Викладачі кафедри виконують великий обсяг навчальної й учбово-методичної роботи, забезпечуючи викладання ряду дисциплін на двох факультетах — судно механічному та автоматики. Серед них: "АСУ суднових паротурбінних установок", "Теорія автоматичного керування", "Технічні засоби автоматизації", "Проектування систем автоматизації", "Автоматизація суднових допоміжних механізмів і установок" і інші.

У створенні лабораторій кафедри й підтримці їх у робочому режимі значна роль завідувачів лабораторій Н. Н. Гуляк і В. І. Лупоносова.


Кафедра "Автоматизації дизельних і газотурбінних установок"

Кафедра автоматизації дизельних і газотурбінних установок (АД і ГТУ) була створена у 1965 році і почала свою діяльність під керівництвом доктора технічних наук, професора І.І. Кринецького. У подальшому її очолювали кандидат технічних наук, професор В.І. Ланчуковський (1967 – 1971; 1982 – 2000) та доктор технічних наук, професор А.В. Козьміних (1971 – 1981). З 2000 року завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Михайло Валентинович Міюсов.

Кафедрою проводиться навчальна робота на трьох факультетах академії: автоматики, судномеханічному факультеті і факультеті електромеханіки та радіоелектроніки з 11 дисциплін.

На кафедрі створено унікальну лабораторну базу, яка включає всі типи тренажерів суднових двигунів і енергетичних установок, які існують у світі: систем ДАУ і СЦК шведської фірми Ungner Instrument та датської фірми STL; налаштування автоматичних регуляторів американської фірми Woodward; вахтового обслуговування СЕУ типу Dieselsim норвезької фірми Norcontrol без вахтового обслуговування СЕУ типу LSS-3 англійської фірми Haven Automation Ltd; комп'ютерний тренажер фірми Transas Marine International.

Лабораторні і тренажерні заняття, курсове та дипломне проектування проводиться з використанням сучасної комп'ютерної техніки. За останні 10 років більш ніж 1500 дипломників і суднових механіків пройшли тренажерну підготовку з безпечного управління СЕУ.

Кафедра АД і ГТУ виконує науково-дослідну роботу в галузях автоматизації суднових дизельних і газотурбінних установок, розробки та втілення в навчальний процес тренажерної техніки, дослідження режимів роботи суднових установок з допоміжними вітровими рушіями.

Результатом наукової роботи кафедри стали два видання підручника "АСУ суднових дизельних і газотурбінних установок", підручника "Безпечне управління СЕУ" російською та англійською мовами, сім навчальних посібників і програмне забезпечення тренажера суднового автоматичного двигуна на базі персонального комп'ютера. Сумісно з фірмою Haven Automation Ltd було створено перший у світі повномасштабний тренажер без вахтового обслуговування СЕУ типу LSS-3. Викладачі кафедри виступали з доповідями на міжнародних конференціях по тренажерах СЕУ у Франції, Канаді, США, Сінгапурі, Китаї.

Розроблені і втілені у навчальний процес методика тренажерної підготовки суднових механіків та нові дисципліни: "Безпечне управління СЕУ", "Менеджмент суднової машинної команди".

На базі кафедри організовано Морський тренажерний центр СЕУ і за її участю – Одеське відділення Інституту морської техніки, науки та технології Великобританії (ІМТНТ).

У колективі кафедри АД і ГТУ працюють доктор технічних наук, професор М.В. Міюсов, кандидат технічних наук; професор В.І. Ланчуковський; кандидати технічних наук, доценти А.О. Виноградов, В.А. Бачеріков; доцент Л.П. Кривда; старші викладачі А.В. Бондаренко, Є.М. Оженко; асистент В.М. Чібісов, а також зав. лабораторіями А.М. Новіков, ведучі інженери І.А. Кузьмін, Т.В. Панфьоров, Л.Т. Молчан, М.С. Бойко, А.М. Заіка, ст. лаборант Н.О. Бондаренко.

М. В. Міюсов – ректор ОНМА, дійсний член Транспортної академії і Академії наук суднобудування України, почесний робітник морського і річкового транспорту України, дійсний член ІМТНТ.

В. І. Ланчуковський – керівник Морського тренажерного центру СЕУ, голова Чорноморського басейнового НТО водного транспорту, почесний робітник морського флоту СРСР, дійсний член ІМТНТ, член Міжнародної ради з тренажерів СЕУ, член-кореспондент Транспортної академії України, відмінник вищої школи СРСР.

А. В. Бондаренко – заступник декана факультету автоматики.


Кафедра Теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки

Історія кафедри

Кафедра теорії автоматичного управління існує в академії багато років. Першим начальником кафедри був Борис Петрович Кутасін, згодом ректор інституту зв'язку. В 1962 р. начальником кафедри теорії автоматичного управління став д.т.н., професор Іван Іванович Кринецький.

В 1965 р. був відкритий факультет автоматики, і на базі кафедри теорії автоматичного регулювання була створена кафедра теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки (ТАУ та ОТ), начальником якої став д.т.н., професор І. І. Кринецький. Після створення кафедри ТАУ та ОТ формується її професорсько-викладацький состав: професор Кринецький І.І., к.т.н. Пас А.Є., ст. викладач Воскобойніков А.А.

В 1966 р. начальником кафедри стає Анатолій Єгорович Пас. Починає розвиватися науковий напрямок по автоматизації суднових допоміжних механізмів, автоматизації кондиціювання повітря й автоматизації суднових електроенергетичних систем. По цих напрямках під керівництвом А.Є. Паса з 1968 р. захистили кандидатські дисертації аспіранти й здобувачі кафедри: Верлатий М.І., Мерзлов Е.І., Зав'ялов А.О., Нгуен Зи Фиок, Агафонов Н.П., Заложков В.А., Таранчук М.В., Братишкин А.В., Голубєв В.К., Голиков В.А., Крохмаль Д.Ю., Вишневський Л.В., Веретенник О.М., Голиков О.А., Бєляєв В.Н., Карпов Ю.І., Абудура Салам. Спочатку на кафедрі читаються курси лекцій: ТАУ – проф. Кринецький І.І., суднова електроніка й обчислювальна техніка – доцент Пасс А.Є., електричні виміри – доцент Воскобойников А.А., прилади керування й внутрішнсудновий зв'язок – ст. викладач Ключерев-Бутович Л.К.

Після вибуття з кафедри в 1966 р. І.І. Кринецького відбувається перерозподіл основних курсів, що читаються, лекцій: ТАУ став читати доцент Пасс А.Є., обчислювальну техніку - старший викладач Верлатий М.І., електроніку – старший викладач Кудряшов С.Л. З ростом числа курсантів на кафедрі збільшується число викладачів. Курс обчислювальної техніки стали читати доцент Верлатий М.І., старший викладач Таранчук М. В., старший викладач Агафонов Н. П., старший викладач Голиков В.А.

При створенні кафедри були створені лабораторії цифрових обчислювальних машин (ЕОМ "Мінськ-1") і аналогових обчислювальних машин (ЕОМ МН-7, МН-14), теорії автоматичного управління, лабораторія електричних вимірів і лабораторія суднової електроніки.

З 1992 року на кафедрі починає видаватися науково-технічний збірник "Автоматизації суднових технічних засобів". При кафедрі створюється Центр спеціальних технологій по організації технічного обслуговування судів, науковим керівником якого є д.т.н., професор С.І. Горб. Центр проводить ліцензійне навчання користувачів персональних ЕОМ і забезпечує підготовку комскладу судів і суперінтендантів для роботи із програмами AMOS-D і AMOS for Windows. Ведеться власна розробка інформаційних систем по облікові й контролю паливо- і мастиловикористання в судноплавних компаніях.

Центр також організує навчальні курси й перевірку знань по Windows, Word, Excel, Visual Basic, Autocad і ряду інших програмних продуктів і напрямків. Заняття на курсах проводять провідні викладачі кафедри теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки.

 

Наукова праця викладачів кафедри

Викладачі кафедри виконують наукові розробки в таких галузях:

Багато викладачів кафедри беруть активну участь у науковій праці по ряду напрямків, беруть участь у наукових конференціях, семінарах і виставках, регулярно проходять курси підвищення кваліфікації.

Наукова робота професора Горба С.І.
Наукова робота професора Нікольського В.В.
Наукова робота доцента Каменєвой А.В.
Наукова робота доцента Поповського О.Ю.
Наукова робота доцента Сандлера А.К.
Наукова робота професора Цюпко Ю.М.
Наукова робота доцента Шапо В.Ф.
Наукова робота ст. викладача Карпілова О.Ю.
Наукова робота доцента Брошкова С.Д.
Наукова робота ст. викладача Хнюніна С.Г.
Наукова робота асистента Удолатий В.Б.

Методична робота викладачів кафедри

Викладачі кафедри є авторами великої кількості навчальних посібників, багато з яких мають гриф "Рекомендоване Міністерством освіти й науки України в якості навчального посібника для студентів ВНЗ".

Методична робота професора Горба С.І.
Методична робота професора Никольського В.В.
Методична робота доцента Каменєвой А.В.
Методична робота доцента Поповського О.Ю.
Методична робота доцента Сандлера А.К.
Методична робота професора Цюпко Ю.М.
Методична робота доцента Шапо В.Ф.
Методична робота ст. викладача Карпілова О.Ю.
Методична робота доцента Брошкова С.Д.
Методична робота ст. викладача Хнюніна С.Г.


Кафедра фізики й хімії

Історія кафедри фізики й хімії

Загальноосвітні кафедри фізики й хімії були відкриті в 1944 році одночасно зі створенням ОВМУ й почали проводити навчальний процес, починаючи з 1944 – 1945 навчального року.

Кафедрою фізики послідовно керували:

  1. д.ф.-м.н., професор Костарев А.І. (1944 – 1949)
  2. д.ф.-м.н., професор Брюханов А.Є (1949 – 1960)
  3. к.ф.-м.н., доцент Тепляків П.О. (1960 – 1983)
  4. к.ф.-м.н., доцент Редькін Ю.Р. (1983 – 1989)
  5. д.ф.-м.н., професор Михайленко В.І. (1989 – по теперішній час).

Кафедрою хімії керували:

В 1985році кафедра хімії була приєднана до кафедри фізики й у такий спосіб була утворена кафедра фізики й хімії.

Протягом усього періоду діяльності кафедру відрізняє високий науковий рівень викладачів. І сьогодні 90% викладацького состава мають учені ступені й звання. У колективі кафедри – доктор наук, професор Михайленко В.І.: кандидати наук, доценти А.А. Горюк, Л.Ф. Калиниченко, В.В. Михальчук, Ф.О. Птащенко, С.А. Фролкова, А.О.Кузнєцова, В.П. Зенченко, К.С. Шакун: старші викладачі В.Н. Полосина, Е.С.Савчук: зав. лабораторіями Л.А. Чихичина, Л.А. Рудик, а також старші лаборанти І.І. Братякина, Т.В.Магомет, С.А. Ефанов, Чебрукова Т.В., Горемикіна Т.А.

За час існування кафедри захищено 2 докторських і 13 кандидатських дисертацій.

До складу кафедра входять 9 навчальних й 3 науково дослідницькі лабораторії. У них одержують практичні навички курсанти перших-других курсів шести факультетів академії.

Активно проводиться науково дослідницька робота. У провідних академічних журналах – "Оптика й спектроскопія", "Журнал колоїдної хімії", "Кристалографія" (Російська академія наук-РАН),." Journal of Molecular Spectrscopy". "Journal of Chemical Physic" і ін. опубліковано понад 300 наукових робіт.

На кафедрі склалися свої наукові традиції й інтереси, Співробітники беруть участь у багатьох міжнародних і вітчизняних конференціях по спектроскопії молекул і кристалів, фізиці напівпровідників, природі міжмолекулярних взаємодій і ін. Серед наукових досягнень кафедри – відзначений бронзовою медаллю ВДНГ в 1985 році експонат кафедри "Система очищення води на судах морського флоту", зареєстроване в 1990 році відкриття професори Ю.М.Попівського, члена-кореспондента АН СРСР Б.А. Дерягіна й професора Б.А. Алтоїза "Явище виникнення гомогенної рідкокристалічної фази немезогеної рідини".


ТРЕНАЖЕРИ КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДИЗЕЛЬНИХ і ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

Наприкінці 60-х років ХХ сторіччя викладачі та інженери кафедри АД і ГТУ сумісно з курсантами факультету автоматики почали створювати лабораторно-тренажерну базу, використовуючи суднові засоби автоматизації та прибори. Створені тренажери та лабораторні установки забезпечили учбовий процес і практичну підготовку фахівців для перших автоматизованих суден і надалі використовувались на протязі більше 30 років.

В результаті науково-методичної роботи кафедри нова дисципліна „Автоматизація суднових дизельних і газотурбінних установок" стала основною профілюючою серед випускних на факультетах автоматики і судномеханічних в ОВІМУ та в інших морських закладах.

Тренажер централізованого контролю фірми Ungner Instrument

У 70 – 90 роки завдяки підтримці Міністерства морського флоту та морських пароплавств морські учбові заклади отримали іноземні тренажери. Згідно специфікацій та технічних завдань кафедра АД і ГТУ набула та запровадила в підготовку курсантів інженерних факультетів в

Диагностичні тренажери фірми Woodward

Останній тренажер типу LSS – 2 розроблявся згідно специфікації кафедри АД і ГТУ та проектної документації, погодженою з кафедрою в 1989 – 1990 роки. Відпрацювання програмного забезпечення тренажера відбувалось за участю викладачів та наукових працівників кафедри АД і ГТУ на протязі 1991 – 1993 років. Згідно протоколу про приймання тренажера в експлуатацію кафедрі надано доступ до його програмного забезпечення, а в інструкції з експлуатації Одеська державна морська академія вказана як учасник створення цього тренажера.

В червні 1993 р. міжнародна конференція з тренажерів суднових енергетичних установок ICERS – 1 в місті Нант, Франція, схвалила доповідь кафедри АД і ГТУ, присвячену результатам створення першого тренажера безвахтового обслуговування машинного відділення. Подальші наукові доповіді кафедри були на міжнародних конференціях з тренажерів в Римоску, Канада, 1995 р., в Сан-Франциско, США, 1999 р., в Сінгапурі, 2001 р., в Ухані, Китай, 2004 р., в Манілі, Філіпини, 2007р.

Тренажер безвахтового обслуговання машинного відділення фірми Haven Automation Ltd

В 1995 р. на кафедрі було створено Морський тренажерній тренажерний центр суднових енергетичних установок, який згідно з контрактами з судноплавними компаніями виконав підготовку 50 суднових машинних команд для роботи на сучасних автоматизованих суднах і на зароблені кошти у 2001 р. комп'ютерна база та програмне забезпечення англійського тренажера було модернізовано з використанням сучасної інформаційної технології. В результаті цієї роботи тренажер змінив свій тип на LSS – 3.

Наприкінці 90–х років кафедра вперше започаткувала нові учбові дисципліни з безпечного управління судновими енергетичними установками та менеджменту суднових машинних команд, опублікувала підручник в Україні в 2004 р. та у Великобританії в 2009 р.

Повномасштабний тренажер типу Dieselsim фірми Norcontrol

Полномасштабні тренажери мають приміщення з ергономічно подібними до суднових пультами, панелями та приборами суднового містка, машинного відділення та центрального посту управління крупнотонажного танкеру з головним двигуном типу 6L90GFCA тренажера Dieselsim та рефрежираторного судна з головним двигуном типу 6L60MC тренажера Haven.

Відпрацювання навичок диагностики і настроювання регуляторів частоти обертання валу суднових двигунів типів UG-8 and PGA виконується на тренажерних стендах Woodward.

Програма тренажерного курсу „Менеджмент суднової машинної команди" складається з 20 годин лекцій і 40 годин роботи на повномасштабному тренажері курсантів 6 курсу факультету автоматики. Основними завданнями курсу, що провадиться згідно вимогам моделі 2.07 Міжнародної морської організації, є

Under Construction

Under Construction

Under Construction